: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :

  ปฎิทินกิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่ วัน / เดือน / ปี จังหวัด อำเภอ โครงการ / กิจกรรม ดูเพิ่มเติม 
1  13 ต.ค. 2561นราธิวาส สุคิรินวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 
ดูเพิ่มเติม

2   21 ต.ค. 2561นราธิวาส สุคิริน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระสรีนคริน
ทราบรมราชชนนี

ดูเพิ่มเติม

3   23 ต.ค. 2561นราธิวาส สุคิริน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ดูเพิ่มเติม 
4   20 - 23 ต.ค. 2561ยะลา เมือง โครงการอบรมจริยธรรม(ดะวะห์) สัญจร ดูเพิ่มเติม 
5   30 ต.ค. 2561นราธิวาส จะแนะ ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนาเด็กเล็ก ดูเพิ่มเติม 
6   31 ต.ค. 2561นราธิวาส สุคิริน ประชุมท้องถิ่นสัญจร ดูเพิ่มเติม 
7   8 พ.ย. 2561นราธิวาส เมือง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. (e-LAAS)  ดูเพิ่มเติม 
8   10 - 11 พ.ย. 2561นราธิวาส เมือง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มทักษะในการประ-กอบอาชีพ "หลักสูตร การทำขนมเบเกอรี่ของกลุ่มสตรี"(หมู่ที่ 5 บ้านร่วมใจ) ดูเพิ่มเติม 
9   20 - 27 พ.ย. 2561นราธิวาส สุคิริน โครงการเมาลิดสัมพันธ์ตำบลร่มไทร ดูเพิ่มเติม 
10   4 ธ.ค. 2561นราธิวาส เมือง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. (KM/พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร) ดูเพิ่มเติม 
11   5 ธ.ค. 2561นราธิวาส สุคิริน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๖๑  ดูเพิ่มเติม
12   10 - 19 ธ.ค. 2561นราธิวาส สุคิรินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ (หมู่ที่ 2 บ้านบาลูกายาอิง) ดูเพิ่มเติม
13   18 ธ.ค. 2561นราธิวาส สุคิริน โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชา -ธิปไตย ดูเพิ่มเติม
14   9 ม.ค. 2562นราธิวาส สุคิรินกิจกรรม ร่มไทร..สะอาด "แยกก่อนทิ้ง" ดูเพิ่มเติม
15   13 ม.ค. 2562นราธิวาส สุคิริน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลร่มไทร ดูเพิ่มเติม
16   4 ก.พ. 2562นราธิวาส สุคิริน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรับมือภัยต่างๆ ให้แก่ประชาชน (ภัยในครัวเรือนและภัยบนถนน)
ดูเพิ่มเติม
17   9 ก.พ. -   2562นราธิวาส สุคิริน ยื่นแบบชำระภาษี
ดูเพิ่มเติม
18   18 ก.พ. 2562นราธิวาส เมือง
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ หลักสูตร “เพิ่มผลผลิตกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบาลูกายาอิง”
ดูเพิ่มเติม
19   21 ก.พ. 2562นราธิวาส สุคิริน โครงการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้พิการ เรื่อง "การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการเบื้องต้น"
ดูเพิ่มเติม
20   26 ก.พ. 2562นราธิวาส สุคิริน โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
ดูเพิ่มเติม

หน้า    1   2
    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (23)
สถิติทั้งหมด (13284)