: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมา

ในอดีต ตำบลร่มไทร  เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลเกียร์  โดยขึ้นตรงกับอำเภอสุคิริน  และต่อมาในปี พ.ศ. 2506  คณะรัฐมนตรีได้มีมติโดยให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งนิคมพัฒนาภาคใต้  จังหวัดนราธิวาส ขึ้น  และได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอในวันที่ 1 มีนาคม  2520  ได้มีราษฎรที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม และราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสงขลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดปัตตานี  มาเพื่อจับจองที่ทำกิน โดยมีนิคมสร้างตนเองจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้จัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่อื่น และในเวลาต่อมาในวันที่ 21 มกราคม  2529  ทางกระทรวง มหาดไทยได้ประกาศยกระดับกิ่งอำเภอสุคิรินเป็นอำเภอสุคิริน  ทำให้ราษฎรจากถิ่นต่าง ๆ ที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองได้อพยพมาจับจองที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก  และขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน  ตำบลร่มไทรจึงได้แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน  ราษฎรส่วนใหญ่ของตำบลร่มไทรจะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งจะปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก  และปลูกไม้ผลเป็นอาชีพรอง  มีการเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น

ทำเลที่ตั้งตำบล 

  ตำบลร่มไทร  เป็น 1 ใน 5 ตำบลในเขตอำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน   
คือ  ตำบลผดุงมาตร  ตำบลเกียร์  ตำบลสากอ  และตำบลจะแนะ  ดังนี้

  • ทิศเหนือ จรด ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันออก จรด ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันตก จรด ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
  • ทิศใต้ จรด ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 ตำบลร่มไทรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  ประมาณ  20  กิโลเมตร 


สภาพทั่วไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

ข้อมูลพื้นฐาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (7)
สถิติทั้งหมด (13268)