: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :

เรื่องน่ารู้

อบต. ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล (Subdistrict Administrative Organization, SAO)

อบต. หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานด้านการบริหารท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่บริหารงานด้านท้องถิ่นในตำบลนั้นๆ ซึ่งส่วนมากแล้ว การจัดตั้ง อบต. จะกระทำกับตำบลที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สำหรับตำบลที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรมากและมีความเจริญสูง จะได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแทน

องค์การบริหารส่วนตำบล ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ออกเสียงในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดนโยบาย ปัจจุบันประเทศไทยมี อบต.อยู่ทั้งสิ้น 5,492 แห่ง

หมายเหตุ นายก อบต. และสมาชิก อบต. ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบลนั้นๆ เช่นเดียวกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อักษรย่อ : อบจ.)    

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (46)
สถิติทั้งหมด (13307)